Regnskap presentert på en helt ny måte

Stiftelsens 10 driftsår ble det beste på alle måter

Et solid utbytte fra banken (NOK 25 millioner) og gode resultater fra finansporteføljen (NOK 57 millioner) gjorde at stiftelsen kunne tildele støtte til gode prosjekter på NOK 32,5 millioner i 2019.

Det blir stadig større fokus på "bærekraft"  (ESG = Environment, Social, Governance) i samfunnet og ikke minst i finansmarkedene. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal forvalter den samfunnskapitalen som er skapt gjennom mer enn 150 års virksomhet i Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal. Stiftelsen viderfører og ivaretar  "sparebanktradisjoner" ved å tilbakeføre deler av overskuddet i Sparebank1 Ringerike Hadeland til lokalsamfunnene.

Siden etableringen i 2010 har stiftelsen tilført foreninger, lag og lokale prosjekter mer enn NOK 120 millioner.

 

 

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, derfor avsettes resultatet på NOK 47 millioner til gavefond. Gavefondet, som nå  utgjør NOK 132 millioner, gjør at stiftelsen kan fortsette å dele ut gaver selv i år med svakere resultater. Utviklingen i 2020 har vist at det er viktig med reserver å kunne tære på i vanskelige tider.

Stiftelsens kjerneverdier er tillit, tilhørighet og tilgjengelighet. For å gjøre finansiell informasjon tilgjengelig for alle presenterer Stiftelsen regnskapet for 2019 på en måte som ikke har vært gjort tidligere i "boblene" lenger opp. For de som heller vil ha det på den "gamle" måten presenteres også dette, med en ny vri på notene. Stiftelsen utvikler og fornyer seg og vil gjerne ha tilbakemeldinger.

profil

Bjørn Haugen Morstad

Daglig leder

Noen av de prosjektene vi har støttet

Virtuell virkelighet

Kan ny teknologi hjelpe elever å lære bedre?

Etter Hadelandskonferansen i 2018 tok stiftelsen initiativ til et forsøksprosjekt med bruk av VR-briller i matematikkundervisningen i Lunner kommune. Styret i stiftelsen bevilget midler til prosjektet i 2019. Målet er å undersøke om ny teknologi kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte. Tidligere resultater tyder på at særlig de elevene som tidligere hadde vanskeligheter viser stor fremgang. Teknologien er basert på bruke av virtuell virkelighet og spillteknologi.

Dersom resultatene er som forventet vil prosjektet kunne utvides til å gjelde andre kommuner. Å bidra til økt kompetanse, ikke minst hos de som trenger det mest, er i høyeste grad samfunnsnyttig.

Høy på landet

En rekke ildsjeler på Jevnaker ønsket å lage en festival for å fremme lokal mat. Stiftelsene på Hadeland og Ringerike støttet opp om initiativet.

Lokal mat og lokalt landbruk er viktige tradisjonsbærere og hjørnestener i en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Festivalen i 2020 måtte dessverre avlyses på grunn av Korona-pandemien. Pandemien har vist hvor sårbare vi er og understreker hvor viktig lokal matproduksjon er.

Mangfold

Stiftelsen støttet i 2019 mer enn 100 forskjellige prosjekter

Bildene viser noen av de prosjektene stiftelsen har støttet. Det var mange høydepunkter, et av dem var åpningen av The Twist på Kistefos, som stiftelsen har støttet med NOK 15 millioner. Et annet var van Gogh utstillingen på Hadeland Glassverk som mange skoleelever fikk glede av takket være stiftelsens støtte.

Men det er ikke alltid de store prosjektene som er viktigst. Den utrettelige innsatsen til Harestua Skøyteglede gjør at svært mange kan nyte en vinterdag på skøyter på Harestuvannet.

Danserket i Nittedal sprer danseglede, Forskerfabrikken gir læringsglede og Ung Hadeland bidrar til livsglede.

Og at Solobservatoriet kan bli enda mer spektakulært er det ingen tvil om.

Stiftelsen er stolte bidragsytere.

Kistefos

The Twist åpnet i 2019

Hadeland Glassverk

Leonardo da Vinci - Interaktiv utstilling.

Skøyteglede på Harestuvannet

Danseglede!

Læring

Ung Hadeland

Solobservatoriet

Stiftelsen har finansert ny beredskapsbil til Norsk Folkehjelp

Styrets beretning

Legg inn en kort introduksjon til styretsberetning lorem ipsum dolor sit amet.

Last ned PDF

  Note 2019 2018

Finansinntekter og formålskostnader

     
Rente- og finansinntekter   2 618 764 2 141 779
Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland   24 887 104 31 792 258
Realisert gevinst ved salg av egenkapitalbevis   0 23 354 876
Realisert gevinst og tap ved salg av verdipapirer   32 114 723 2 068 321
Urealisert gevinst verdipapirer    22 898 082  0
Urealisert tap verdipapirer   0 15 103 701
Sum inntekter og kostnader på anskaffede midler    82 518 673

44 253 534

       
Tildelinger     32 575 763 18 594 274
Lønnskostnad      1 314 177 1 481 830
Avskrivning varige driftsmidler 8    24 877 2 438
Annen driftskostnad 1  9  

1 288 913

1 333 921

Annen rentekostnad   93 31
Sum kostnader / Forbrukte midler  

35 203 823

21 412 494

       
Årets aktivitetsresultat  5  

47 314 850

22 841 040

       

Overføringer

     

Avsatt til gavefond

 5   47 314 850 22 841 040

Sum overføringer

  47 314 850 22 841 040
  Note 2019 2018

Eiendeler

     
       

Anleggsmidler

     
Varige driftsmidler      
Kunst   178 970 178 970
Inventar og utstyr   251 200 153 867
Sum varige driftsmidler 8   430 170 332 837
       
Finansielle anleggsmidler      
Investering i egenkapitalbevis  

306 341 227

306 341 227

Sum finansielle anleggsmidler   

306 771 397

306 674 064 

       

Omløpsmidler

     

Fordringer

     

Andre fordringer

 

62 636

56 619

Sum fordringer

 

62 636

56 619

       
Investeringer      

Investering i aksjefond

 3  

194 741 846 

218 825 437 

Investering i obligasjonsfond

 

177 219 002

79 172 427

Investering i pengemarkedsfond  3  

14 068 651

35 359 992

Sum investeringer

 

386 029 498

333 357 856

       
Betalingsmidler  

 

 
Bankinnskudd og kontanter    48 390 037 43 166 162 
Sum betalingsmidler   48 390 037 43 166 162 
Sum omløpsmidler  

434 482 172

376 580 637 

       
SUM EIENDELER  

741 253 569

683 254 702

       

Egenkapital og gjeld

     
       

Egenkapital

     
Innskutt egenkapital      
Grunnkapital   5  

436 683 746

436 683 746

Sum innskutt egenkapital  

436 683 746

 436 683 746
       
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital   5  

140 502 180

140 502 180

Gavefond  5  

131 850 349

84 535 499

Sum opptjent egenkapital  

272 352 529

225 037 679

       
SUM EGENKAPITAL  

709 036 275

661 721 425

       

Gjeld

     
Annen langsiktig gjeld      
       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  

45 248

48 192

Skyldige offentlige avgifter

 

149 744

178 705

Avsatt til gaver

  

31 806 691

21 020 300

Annen kortsiktig gjeld

 

215 611

286 080

Sum kortsiktig gjeld

 

32 217 294

21 533 277

       
Sum egenkapital og gjeld  

741 253 569

683 254 702