2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Kundevalg 2018

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

 

Er du kunde i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og har bostedsadresse i Jevnaker, Lunner eller Nittedal kommuner, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 

Opprettelsen av denne stiftelsen skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Sparebanken Jevnaker Lunner, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebanktradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal eier 20 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, og er med sin eierandel blant bankens 3 største egenkapitalbeviseier.  Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i banken.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre.  Generalforsamlingen består av

10 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre.

I år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder med bostedsadresse i Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum kr 500,-.  Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en stemme.

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler i Jevnaker , Lunner og Nittedal.

 

Valgmøte finner sted mandag 5. mars kl. 18.00 i Storgata 12 i Jevnaker

 

Melding om deltagelse må være oss i hende innen tirsdag 1. mars på mailadresse post@sparebankstiftelsenjln.no eller ved henvendelse til et av bankens kontorer i de nevnte kommuner.

 

Jevnaker, 16. februar 2018
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Hilde Thorkildsen
Leder generalforsamlingen