2019

Årsrapport for 2019 er klart. Regnskap presentert på en helt ny måte!

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler i Jevnaker , Lunner og Nittedal.

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler i Jevnaker , Lunner og Nittedal.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Er du kunde i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og har bostedsadresse i Jevnaker, Lunner eller Nittedal kommuner, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.
Opprettelsen av denne stiftelsen skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Sparebanken Jevnaker Lunner, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebanktradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal eier 20 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, og er med sin eierandel blant bankens 3 største egenkapitalbeviseier. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i banken.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen består av
10 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre.
I år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder med bostedsadresse i Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i SpareBank 1 Ringerike Hadeland på minimum kr 500,-. Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en stemme.

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler i Jevnaker , Lunner og Nittedal.

Valgmøte finner sted torsdag 25. februar kl. 18.30 i bankens lokaler på Harestua.

Melding om deltagelse må være oss i hende innen onsdag 24. februar på mailadresse post@sparebankstiftelsenjln.no eller ved henvendelse til et av bankens kontorer i Jevnaker, Lunner eller Nittedal.

 

 

Jevnaker, 10. februar 2016
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Hilde Thorkildsen
Leder generalforsamlingen