10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Lunner Fotballklubb

Kr. 500.000,-

Vi finansierer 90 % av kostnadsoverslaget, noe som blir retningsgivende også for de andre klubbene som søker om støtte.

Miljøinvesteringer kunstgress

Kr. 3.000.000,-

I samarbeid med Norges Fotball Forbund (NFF), SpareBankstiftelsen Ringerike og SpareBankstiftelsen Gran har vi hatt møter med alle klubbene med kunstgressbaner i vårt virkeområde. Vel 30 representanter fra lagene møtte. Fra NFF ble det orientert om utfordringene med fylling av kunstgressbanene og spesielt miljøutfordringen med bruk av gummigranulat til fylling. Vi orienterte om vår holdning til dette problemet og signaliserte at vi ville ta en vesentlig del av kostnadene på tiltak i denne forbindelse, men det ble presisert at det var styrene i de tre stiftelsene som gjorde de endelig vedtak. Vårt styre ga styreleder i samråd med daglig leder en fullmakt innenfor en ramme på 3 mill.kr. til å innvilge søknader i perioden frem til styremøtet i oktober. Vi forutsetter at anleggskonsulentene i NFF lager en statusrapport for den enkelte bane, forslag til tiltak og et kostnadsoverslag.

Jevnaker Kommune

Kr. 400.000,-

Kommunen bygger lekeplass på torvet i sentrum på Jevnaker. Det er den første lekeplassen vi er med og finansierer som er tilpasset de med nedsatt funksjonsevne

Jevnaker Kommune

Kr. 215.000,-

Stiftelsen har tatt initiativ overfor kulturetaten i våre tre kommuner for innkjøp av musikkbinger og dette er det første prosjektet etter at vi møtte kommunene i juni 2017. Musikkbingen som kommunen kjøper inn blir plassert ved Toso Skole.

Nittedal IL

Kr. 150.000,-

Idrettslaget får støtte til renovering av eksisterende 5er- minibane til miljøvennlig bane fri for gummigranilat ved sentralidrettsanlegget på Rotnes. Dette er et forsøksprosjekt med fylling av sand. Det blir interessant å se resultatet.

Nittedal Strykeorkester

Kr. 150.000,-

Nittedal Strykeorkester ble stiftet i 1979 og er en foreldredrevet nonprofitt organisasjon. De tilbyr i dag undervisning til barn og ungdommer i Nittedal kommune på fiolin bratsj, cello og kontrabass. Orkester setter nå i gang et prosjekt for faglig utvikling av en løæringsarena for musikantene, som ledd i en dybdesatsning som kan stimulere utøvernes spesielle potensial. Her planlegger de også å invitere gjester fra Rotnes skolekorps og Nittedal barne- og ungomdskor for samspill på tvers av ulike instrumenter. Det andre aspektet i prosjektet, er et ønske om at kammergruppenes aktivitet skal munne ut i en konsertserie på turne i lokalmiljøet og omegn, til gleder for så mange som mulig. De ser for seg f.eks. eldresentre, sykehjem, kjøpesentre, samt julekonsert i Rotnes kirke.

Jevnaker Frivilligsentral

Kr. 50.000,-

Jevnaker Frivilligsentral er en forening med et svært allsidig aktivitetstilbud for alle som ønsker seg et tilbud i/for sin fritid. Miljøpatruljen Frivillige krefter i Jevnaker Frivilligsentral ønsker å igangsette en miljøpatrulje i den hensikt å holde sentrumsområder og badestrender frie for avfall. Sammen med kommunen er vi med på fi9nansieringen av en del utstyr til miljøpatruljen.

Lunner Historielag

Kr. 35.000,-

Lunner historielag ble stiftet i 1975. Laget har ca. 110 medlemmer, men har stor virksomhet over hele kommunen. Som en del av aktivitetsplanen deres har de nå startet arbeidet med å registrere og merke gamle boplasser

Jevnaker Bordtennisklubb

Kr. 50.000,-

Klubben er en svært aktiv klubb med egen hall de selv drifter. Støtten vår går til oppgradering av utearealet.

Turkameratene Nittedal Turlag

Kr. 36.500,-

TNT er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. De er en ren frivillig organisasjon med 50 frivillige og har ca. 2.000 medlemmer. Støtten vår går til innkjøp av bilhenger til lagring og frakt av utstyr.

Tycho Brahe Instituttet AS

Kr. 250.000,-

Solobservatoriet på Harestua er det eneste i sitt slag i Nord-Europa. De kjøper nå en unik samling av meteorittsteiner fra hele verden. Denne samlingen vil bli utstilt ved observatoriet på permanent basis. SpareBankstiftelsen Gran er med på denne finansieringen og støtten går til selve innkjøpet og etableringen av utstillingen.

Rønnerudmarka Vel

Kr. 100.000,-

Etter mye problemer underveis er det endelig klart for å sette lekeplassen i stand. Støtten vår går til lekeapparater og plassen er åpen for alle barn i nærområdet.

Lunner Fotballklubb

Kr. 500.000,-

Klubben har fullført bygging av nytt klubbhus på Frøystad. Dette er et bygg som er mye i bruk også til andre kulturaktiviteter blant annet musikkøvelser m.m. Støtten vår går til å fullføre uteareal/kunstgressbane.

Hadeland Teaterlag

Kr. 60.000,-

Teaterlaget setter opp «En julefortelling» av Charles Dickens på Hadeland Glassverk for 3. gang i år. Dette er svært populært før jul og har blitt en fin tradisjon og det settes opp flere forestillinger.

Kulturbruket Harestua

Kr. 250.000,-

Etter vårt initiativ i samråd med Lunner Almenning er søkeren i ferd med å planlegge en lokal kulturscene på Harestua. Støtten vår går til forprosjekt der blant annet alternativ utnyttelse av et lokalt kulturbygg vil bli utredet.

Lunner Motorsport

Kr. 68.000,-

Lunner Motorsport er en av Norges største Motocross idrettslag med ca 400 medlemmer som ligger ved Stryken i Lunner. Støtten vår går til nytt kjøkken i klubbhuset

Norges Skiforbund

Kr. 180.000,-

«Utetimen» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Skiforbund og SpareBank 1. Dette prosjektet går ut på å skape et utendørs «klasserom» der aktivitet og teori møtes på en inspirerende måte. Stiftelsene kjøper kasser med hele opplegget og i vårt område er det 12 barneskoler som vil bli tilbudt opplegget. SpareBankstiftelsen Gran og SpareBankstiftelsen Ringerike er med i sine respektive kommuner.

Sortungen Løypeforening

Kr. 60.000,-

Løypeforeningen, som er en underavdeling av Sortungen Vel, står for oppkjøring av deler av løypenettet på Veståsen i Jevnaker/Gran. Pengene brukes til innkjøp av ny snøscooter. SpareBankstiftelsen Gran har også støttet dette prosjektet.

Glatved Brygge

Kr. 42.000,-

Støtten går til skyss/inngangspenger til teateret/musikalen Rockefroskene som arrangeres hvert år på Glatved Brygge i Hønefoss. Søknaden til oss gjelder alle 1. klassinger på Jevnaker ca.100 elever. SpareBankstiftelsen Ringerike har bevilget tilsvarende for elever i Hole og Ringerike.

Lions Club Jevnaker

Kr. 30.000,-

Klubben arrangerte i fjor en eldrefest i Jevnakerhallen i forbindelse med jubileet til Lions. Dette arrangementet var svært populært og de gjentar dette også i år og regner med ca. 250 pensjonister

Kloppa Offroadklubb

Kr. 200.000,-

Klubben anlegger sykkelsti i forbindelse med den nye pump-track banen og skolen på Harestua. I tillegg investeres det i lys og diverse arbeider på banen

Halvdan Svartes Guttekor

Kr. 120.000,-

Koret trenger nytt lydutstyr i forbindelse med sine konserter i lokalmiljøet. Utstyret er tilgjengelig for utlån til en rimelig leie til andre lag og foreninger i Jevnaker.

Harestua Barne- og ungdomsteater

Kr. 100.000,-

Kulturbruket Harestua har tatt initiativ til å starte et nytt teatertilbud til barn og ungdom på Harestua. Instruktører er Christoffer Grua Pedersen og Karin Fristad.

Skogglimt A/L

Kr. 1.800.000,-

Grendehus/kulturscene på Grindvoll. De huser blant annet lokalrevyen LURT og oppsetningen til Fagertun Barn- og ungdomsteater (FABU). I tillegg er det svært mange lokale aktiviteter i huset. De planlegger nå et opprustningsprosjekt med blant annet tiltak for funksjonshemmede samt sikkerhetsmessige tiltak

Jevnaker Speidergruppe

Kr. 125.000,-

Aktiv speidergruppe med ca. 50 barn. De har planer om å investere i ny henger med kanoer da den gamle er helt utslitt. I tillegg til disse investeringene skal de også kjøpe nye telt og lavoer.

Nordre Oppdalen IL

Kr. 400.000,-

Dette er et allidrettslag som også drifter klubbhus/grendehuset i Nordre Oppdalen. De skal nå sette i stand et uthus til forsamlingslokale.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 85.000,-

Dette er en forholdsvis nystartet dataklubb for barn og ungdom på Hadeland. De holder til i lokalene til Lunner barneskole og målet er å lære barna litt om enkel programmering på en lekende måte. De har stor pågang av medlemmer og trenger stadig mer utstyr.

Rudsætras Venner

Kr. 30.000,-

Rudsætra er et krigsminne fra 2. verdenskrig da motstandsfolk brukte setra. Venneforeningen skal nå sette i stand veien opp til denne slik at det blir enklere for eldre og funksjonshemmede å ta seg opp til denne. Rudsætra brukes også av skolene i Lunner i opplæringsøyemed.

Hadeland Kulturskole

Kr. 80.000,-

Kulturskolen har planer om å starte et prosjekt i samarbeid med skolene. Planen er å gjennomføre et dagsverksted a 4 timer for alle 6. klassetrinnene på skolene i Lunner som vil gi de unge en praktisk erfaring med faget «Skapende skriving». Det forutsetts at pengene brukes til skolene i Lunner kommune

Cycleklubben Nittedal

Kr. 75.000,-

Klubben, som har 235 medlemmer, ble stiftet 1994. Klubben er meget aktiv og har syklister i alle klasser. Den har de siste årene satset på barn og unge og har blant annet en årlig sykkelskole for barn mellom 6 og 10 år. De har et godt samarbeid med Hakadal IL om sommeraktiviteter i Varingskollen og har nå planer om en sykkelbane for barn og ungdom i anlegget.

Kulturenheten Nittedal

Kr. 75.000,-

Festivalen Kulturfaktor 18 skal gjennomføres 6. – 9. september 2018 på og rundt Kulturverket Flammen i Nittedal. Festivalen er variert og når forskjellige målgrupper med et program på høyt kunstnerisk nivå. Det legges spesiell vekt på involvering, deltakelse og medvirkning fra lokale lag og foreninger samt barn og unge.

Hadeland Kunst og kulturformidling AS

Kr. 100.000,-

De tre siste årene har vi sammen med Regionrådet på Hadeland støttet sommerkonsertene ved Hadeland Glassverk. Hadeland Glassverk Kunst- og Kulturformidling AS står som teknisk arrangør, booking, markedsfører og knutepunkt. Disse konsertene er svært populære og er åpne for alle og er gratis. Konsertene er i tillegg en lokal scene for unge sangere og musikere

Jevnaker IF Fotball

Kr. 200.000,-

JIF Fotball har gjennom lang tid manglet utstyr til høyttaler anlegg. Utstyret vi har i dag blir flyttet fra den ene banen til den andre og som en følge av dette, blitt noe ødelagt. Vi delfinansierer prosjektet.

Grua UIL

Kr. 50.000,-

Grua UIL er et fler-idrettslag som driver idrett og fysisk aktivitet for folk på Grua. De har flere idretter blant annet en aktiv alpingruppe som drifter en mindre alpinbakke. Videre har de under bygging flere hoppbakker. Til disse anleggene samt løypekjøring trenger de tråkkemaskin og den gamle må nå byttes.

Randsfjorden Seilforening

Kr. 37.000,-

Seilforeningen er en liten forening som tilbyr seiling som ett lavterskel tilbud til barn, unge og voksne. Foreningen trenger en ny jolle / trenerbåt med motor for å kunne beholde og eller lære opp nye seilere da det er stor spredning i kunnskap og erfaring.

Nittedal Atletenes Gym og Kraftsportsklubb

Kr. 50.000,-

Dette er en nystartet styrkeløftklubb i Nittedal. Klubben trenger utstyr slik at de blant annet kan arrangere egne stevner og vi delfinansierer dette utstyret.

Harestua Skøyteglede

Kr. 85.000,-

Harestua Skøyteglede har overtatt utstyr fra Oslos Skøytevenner for å brøyte skøytebane samt gang, sykkel og spark bane på Harestuvannet. Det er i dag laget 2 runder på 7,4 km hver som mange bruker som turløype. De overtok en ATV som nå har havarert og vi delfinansierer bytte til en ny maskin.

Vårres Jul

Kr. 75.000,-

Prosjektet "Vårres jul" har engasjert hele Jevnaker. Gjennom aktiviteter i skoler og barnehager, støtte fra kommunen og næringslivet og gjennom billettinntekter fra julekonserten " Vårres jul" har en bidratt til utbygging av skole og helsesenter i landsbyen Ndapula, i Zambia. I desember 2018 har " Vårres jul" tiårsjubileum. I den forbindelse skal det lages en dokumentarfilm som skildrer de forskjellige aktiviteter i bygda gjennom året. Det vil si; filme på skolejogg, filme kunstutstillinger ol. i barnehager, ha innslag med ordfører og kommunelege, samt vise innslag fra årets julekonsert. Filmen vil altså ha et bredt nedslagsfelt, og markedsføre Jevnaker som en bry seg om kommune.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
Hjertetrimmen Mittedal IL
3000
Nittedal Frivilligsentral
30000
Skyttas Venner
7000
Danseverket Nittedal
30000
Kosak
4000
Nittedal Mannskor
3000
Nittedal Teater
30000
Rotnes Skolekorps
30000
Søndre Nittedal Skolekorps
30000
Søndre Nittedal Vetarankorps
15000
Foreningen Norden Nittedal
3000
Hakadal Pensjonistforening
5000
Hakadal seniordans
3000
Hakadal KFUK - KFUM speidere
9000
Lion Vlub Nittedal
4000
Nittedal Husflidslag
4000
Nittedal Rotaryklubb
3000
Nittedal seniordans
3000
Nordre Nittedal Pensjonistforening
5000
Pluss Ungdomsmiljø
7000
S¿ndre Nittedal Pensjonistforening
5000
Turkameratene Nittedal Turlag
10000
Jevnaker Curlingklubb
3000
Jevnaker IF Turn
15000
Randsfjorden seilforening
5000
Team Hadeland
5000
Vestre Brandbu skytterlag
3000
Jevnaker Frivilligsentral
30000
Jevnaker Røde Kors
15000
Pårørende-/vennegruppa ved JORS
7000
Austjord Musikkorps
30000
Bronsebukkenes Venner
3000
Glassheim Rock og Kulturscene
3000
Hadeland Teaterlag
15000
Halvdan Svartes Guttekor
5000
Jevnaker Barnekor
5000
Jevnaker korforening
7000
Jevnaker Leikaring
5000
Jevnaker Ungdomskorps
30000
Randsfjordfestivalen
15000
Arr.komiteen for Sognsbygda
5000
Bergerbakken Barnehage SU
3000
Bratvoldgrinda Velforening
2000
Bøndernes Hus
10000
FAU Stortjernet Barnehage
2000
FAU Toso skole
3000
Furulund Kretslag
7000
Hadeland Swingklubb
2000
Hekta juniorklubb for 10-12 åringer
5000
Jevnaker Babysang
3000
Jevnaker Bondelag
3000
Jevnaker Bygdekvinnelag
3000
Jevnaker Hage
5000
Jevnaker Hagelag
3000
Jevnaker Historielag
5000
Jevnaker Menighetsblad
3000
Jevnaker Pensjonistforening
7000
Jevnaker Rotary
3000
Jevnaker Speidergruppe
9000
Joy-time
3000
Lions Club Jevnaker
5000
Naturvernforbundet Jevnaker
3000
Nerengbygda velforening
2000
Norema Seniorklubb
5000
Ragnhildrud velforening
2000
Sortunge velforening
2000
Sparebank 1JLN pensjonistforening
5000
Stortjernets velforening
2000
Strandvegen vel
2000
Toso 4 H
5000
Østre Jevnaker gammeltek.for.
2000
Årbok for Hadeland
5000
Hadeland Ride- og kjøreklubb
5000
Harestua Skøyteglede
5000
Harestua RC klubb
3000
Lunner Pentanque Klubb
2000
Nordre Oppdalen Idrettslag
7000
Bergosenterets venneforening
3000
Grinnvoll og Lunner Kvinne- og familiedag
3000
Hadeland MS forening
3000
Lunner Frivilligsentral
30000
Lunner Røde Kors hjelpekorps
15000
Lunner Sanitetsforening
3000
Mental Helse Lunner
3000
Norsk Folkehjelp Hadeland
15000
Pårørende/venneforeningen LOS
7000
Fagertun Barne- og Ungdomsteater
30000
Glalas
5000
Harestukoret
5000
Kordial
5000
Kulturverket Harestua
15000
Lunnerkoret
5000
Skogglimt BA
15000
Betel
2000
FAU Grua skole
3000
Fellesrådet for NMS-foreningene
3000
Gamleskolens Venner
2000
Grua/Harestua MenighetsrŒd
5000
Grua Utviklingsforum
15000
Hadeland Quiltelag
2000
Harestua Bridgeklubb
2000
Harestua vel
2000
Harestua Sanitetsforening
3000
Hadeland Kirkeakademi
3000
Kodeklubben
15000
Lunby misjonsforening
2000
Lunner Hagelag
3000
Lunner Historielag
5000
Lunner Husflidslag
3000
Lunnerkollen vel
2000
Lunner Menighetsråd
5000
Lunner Pensjonistforening
5000
Lunner Seniordans
3000
Lærerpensjonistene i Lunner
3000
Menighetsbladet Lunner, Gran, Harestua
3000
Norges Vetaranforbund int.Operasjoner
2000
Normisjon Lunner
4000
Oppdalen misjonsforening
2000
Royal Rangers Harestua
10000
Runden vel
2000
Rudsætras venner
2000
Toppen eldretreff Heimly
2000
Ungbirken
2000
Vassjø Fiskeforening
3000

Aktueltarkiv