10 FEB

Søknadsfrist for breddegaver er 10. februar!
Har du et prosjekt du trenger penger til for å realisere kan du søke hele året.

Formål, visjoner og verdier

Stiftelsens formål er å forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste for lokalsamfunnet i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Stiftelsen skal:

 • Utvise stort samfunnsengasjement, som gjennom en proaktiv holdning skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål
 • Bidra til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje.
 • Videreføre bankens tradisjoner med hensyn til gaver til allmennyttige formål
 • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Ringerike Hadeland
 • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter.

Visjon

Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Verdier

Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Historie

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner.

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner har i møter den 17. desember 2009 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen til en ny bank under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttede sparebanken - ”SpareBank 1 Ringerike Hadeland”.

Samtidig med etableringen av SpareBank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken. De stiftelsene som ble opprettet var:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike
 • SpareBankstiftelsen Gran
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Eierskap

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal (SJLN) ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Ringerike Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank i 2010.

De tre stiftelsene fikk overført egenkapitalbevis (EKB) i den nye banken SpareBank 1 Ringerike Hadeland (SB1RH) tilsvarende en samlet eierandel på 96,4 %. For SJLN utgjorde dette 25% av banken gjennom nesten 3,5 mill EKB.

Stiftelsene gjennomførte i april 2011 et samlet nedsalg til markedet av totalt 3,7 mill EKB til kurs kr. 124,- eller totalt 456 mill.kr. For SJLN betydde dette 86 mill.kr i likvider som skal forvaltes i tillegg til årlige overskudd etter utbetaling av gaver til samfunns- og allmennyttige formål.

Stiftelsene har etter nedsalget en total eierandel i banken på 70% fordelt slik:

 • SpareBankstiftelsen Ringerike (30%)
 • SpareBankstiftelsen Gran (20%)
 • SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal (20%)

Årsrapporter

Her kan du laste ned våre årsrapporter i PDF-format.

Årsrapport 2017Årsrapport 2016Årsrapport 2015Årsrapport 2014Årsrapport 2013Årsrapport 2012Årsrapport 2011Årsrapport 2010

Virksomhets­styring

Etiske regler

Sparebankstiftelsen arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Slik opptrer vi

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal vil utvise særlig aktsomhet i forbindelse med situasjoner hvor det kan bli reist spørsmål om vår integritet eller uavhengighet.

Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. Den enkelte har selv ansvaret for å unngå at slike situasjoner oppstår.

Ingen må kreve, motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel fra SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals forbindelser eller av andre.

Dersom en er i tvil om fordelen er "utilbørlig", skal nærmeste overordnede rådspørres. Den overordnede skal særlig vurdere om den ansattes integritet eller uavhengighet - eller SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedals omdømme - kan bli truet om fordelen aksepteres. Ansvaret ligger til slutt hos den enkelte.

Fortrolighet er en viktig forutsetning for tillit. Alle tillitsvalgte er pålagt taushetsplikt om fortrolige forhold de i medfør av sin rolle får vite om SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

 
 

Styrende organer

Styrende organer i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende medlemmer:

 • Hilde Thorkildsen, Hakadal (leder)
 • Tone Britt Bjørklund, Jevnaker (nestleder)
 • Dorthe Sandli, Jevnaker
 • Ingeborg Ensrud, Lunner
 • Johan Esperum, Jevnaker
 • Lars Jørgen Bjerke, Hakadal
 • Trond Holt, Roa
 • Knut Bratlie, Harestua
 • Bernt Fredriksen, Hakadal
 • Brit Ballangrud, Lunner
 • Wilmar Johansen (Varamedlem)
 • Nils Thomas Fearnley (Varamedlem)

Styret

Generalforsamlingen velger styre som består av følgende medlemmer og varamedlem:

Strategiplan

Kapitalforvaltningsstrategien er stiftelsens overordnede retningslinjer for forvaltning av stiftelsens midler utover egenkapitalbevisporteføljen.

Vedtekter

Vedtatt av styret i møte 11.2.2016, i generalforsamlingens møte 17.3.2016 og godkjent av Finanstilsynet 18.5.2016.

Aktueltarkiv